Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Sentrale Kerkekommissie (SKK)

 

Die Kommissie

 1. bepaal die tyd en plek van die volgende sinode van die AP Kerk en roep die sinode betyds op;
 2. beveel by elke sinode die tydsduur van die sinode aan;
 3. stel die konsepsakelys vir die volgende sinode op sodat die Publikasiekommissie dit kan publiseer en versprei;
 4. tref alle praktiese reëlings vir die hou van ‘n sinode, bv. die reëlings van verblyf en etes vir afge­vaar­digdes;
 5. ontvang geloofsbriewe van afgevaardigdes na ‘n sinode en rapporteer ter vergadering daaroor;
 6. gaan die statistiek van ringe na (soos jaarliks na die Ar­gief deurgestuur) en rapporteer globaal daaroor aan elke sinode;
 7. dra verantwoordelikheid vir die finalisering van die han­delinge van sinodes na inhoud, sodat die Pu­bli­ka­siekommissie dit kan publiseer en versprei;
 8. kan persone deur die Kuratorium gelegitimeer of toe­gelaat met predikantstatus, in reisende diens in die kerke in kerkverband gebruik. In sodanige geval ont­vang die persoon sy diensooreenkoms van die GKK, sy opdragte van die SKK en word hy deur laas­ge­noemde getrakteer totdat hy ‘n beroep aanvaar (lees hiermee saam die besluite oor reisende leraars);
 9. dien as skakel t.o.v. interkerklike verhoudinge, maar voer in die hoedanigheid slegs sinodebesluite uit. Alleen ‘n sinode kan besluit of daar enige kor­re­spondensie met ‘n ander kerkverband mag bestaan;
 10. doen aanbevelings by kerkrade ten opsigte van nasionale dae van verootmoediging;
 11. stel jaarliks ‘n gemeentelike statistiekvorm vir ver­pligte voltooiing deur kerkrade op, asook ‘n gemeen­telike verslagvorm vir vrywillige gebruik deur ringe;
 12. hanteer alle voorkomende sake wat nie op die ter­rein van enige ander permanente kommissie val nie, en ook nie hierbo gedek is nie. Die hantering ge­skied altyd met inagneming van die volgende kerk­reg­telike beginsels: sake wat by die plaaslike kerk alleen tuishoort, word nie behandel nie; sake wat by ‘n ring tuishoort, word daarheen verwys; oor kontensieuse sake word geen besluite ge­neem nie, maar dit word na die volgende sinode verwys;
 13. funksioneer as kommissie vir mediaskakeling;
 14. behartig skakeling namens sinodes met die ower­heid ooreenkomstig KO Art. 60.5;
 15. dien saam met die KOO as skakel tussen sinodes en onderwysinstellings en –owerhede;
 16. dien as skakel om werksaamhede van sus­ters­kon­ferensies te koördineer;
 17. beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die SKK mag gee, as deel van hierdie lasgewing.
TOP