Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kuratorium (KUR)

 

Die Kuratorium

 1. stel ‘n dagbestuur saam;
 2. wys subkommissies aan soos hy dit van tyd tot tyd nodig ag;
 3. gee uitvoering aan die bepalings van Kerkorde Artikels 9 en 10;
 4. lê ‘n begroting aan die sinode voor en oefen beheer uit oor die besteding van sy fondse;
 5. behartig, stel die nodige ondersoek in en besluit oor status­toe­kenning aan proponente, predikante uit ander Gerefor­meer­de kerkverbande, wat lidmaatskap in ‘n AP kerk wil ver­kry en manlike lidmate, wat vroeër predikantstatus gehad het;
 6. stel voor  elke sinodesitting ‘n verslag op oor sy werksaamhede  vir voorlegging aan die sinode. As deel van sy verslag lê die Kuratorium ook die verslag van die Raad van die Afrikaanse Protestantse Akademie aan die sinode voor..
 7. stel ‘n subkommissie saam, wat in samewerking met stu­dente se plaaslike kerkrade studente gedurende hulle hele studietydperk begelei (Art. 10.8);
 8. beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die Kuratorium mag gee, as deel van hierdie lasgewing.
 9. lê kerklike vereistes met betrekking tot vakke, om­­vang en standaard aan die Senaat van die Afrikaanse Pro­te­stantse Akademie voor (kyk art. 10.1).  Die Kuratorium vorm dus die professionele liggaam van die AP Kerk.
 10. behartig ’n kerklike eksamen vir finalejaar teo­logiese studente met die oog op finale keuring, legitimering en beroepbaarstelling.
 11. kan, indien dit onder sy aandag kom dat ’n teologiese dosent onbevoeg raak om sy dienswerk behoorlik uit te voer, dit onder die aandag van die Raad van die Afrikaanse Pro­­testantse Akademie bring vir ondersoek.
 12. is saam met die Raad van die Afrikaanse Protestantse Akademie verantwoordelik vir die keuring van stu­dente, leningtoekennings en studentebegeleiding.
 13. benoem uit eie geledere twee lede op die Raad van die Afrikaanse Protestantse Akademie.
 14. mag `n klag lê in enige saak van leer of lewe wat die bedienaar van die Woord raak wat onder sy aandag kom.
 15. moet voordat nuwe leraars toegelaat word, die Sentrale Kerkkantoor i.v.m. die medies en pensioen van sodanige voornemende nuwe leraars kontak.
 16. moet saam met die ander vorms, ook ’n vorm i.v.m. finansiële sake, soos bv. medies, pensioen, ensovoorts deur die voornemende leraar laat onderteken.
 17. skakel met emeriti en weduwees van predikante.
TOP