Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Onderwys en Opleiding (KOO)

 

Die Kommissie

  1. hou die sinode op die hoogte wat die stand en voortgang van veral Christelik-volkseie onderwys en opvoeding betref, en doen aanbevelings in hierdie verband;
  2. dien die sinode van inligting ten einde ondersteuning aan ouers, onderwysers, opvoedkundiges en vakspesialiste te kan bied, sodat daarvoor geywer kan word dat leerplanne en hand­boeke van ‘n Christelik-volkseie grondslag sal wees;
  3. is instrumenteel in die sinode se handelinge om voorligting aan ringe, gemeentes, kerkrade en lidmate te gee oor die uit­bouing van Christelik-volkseie onderwys (met inbegrip van be­waarskole en pre-primêre skole), sodat hulle hulle voort­gaande vir Christelike-volkseie primêre, sekondêre en ter­siêre inrigtings kan beywer;
  4. dien, in samewerking met die Sentrale Kerkekommissie (SKK) as skakel tussen sinode en die onderwys­ower­heid/ower­heidsinstellings en onderwysvoorsieners;
  5. is met beplanning gemoeid indien daar in bepaalde om­standighede oor Christelik-volkseie tersiêre onderwysin­stel­lings deur die sinode besluite geneem word;
  6. beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die kommissie mag gee, as deel van hierdie lasgewing.
TOP