Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Kerkregtelike Sake (KKS)

 

Die Kommissie

 1. adviseer sinodes oor enige beskrywingspunt, beswaar of ver­­soek wat met die Kerkorde, Bepalinge, Ordereëls, ver­ga­deringprosedures en ander kerkregtelike sake te doen het;
 2. adviseer sinodes by die hantering van appèlle en be­swaarskrifte;
 3. adviseer lidmate (insluitende kerkraadslede), kerkrade, ou­der­­lingerade, ringe en permanente kommissie t.o.v. kerk­reg­telike sake indien advies gevra word.  Die kommissie vergewis homself eers deeglik van die feite van alle kante in verband met die saak voor advies gegee word.
 4. lewer insette t.o.v. die kerkregtelike korrektheid van kerklike dokumente (bv. briefhoofde, doopsertifikate, attestate, aktes, ens.);
 5. kan gebruik maak van ‘n regsadviseur wat deur ‘n sinode goed­gekeur is, of een wat in buitengewone omstandighede deur die KKS aangewys is;
 6. dien die sinode met advies oor die uitleg en toepassing van die Kerkorde, Bepalings, Ordereëls en besluite van die vorige sinode.
 7. doen aanbevelings aan die sinodes t.o.v. die hersiening van die Kerkorde, Bepalings en Ordereëls en behartig die redaksionele versorging van genoemde stukke asook die spoedige publisering daarvan na ‘n sinodale vergadering.
 8. gee voorligting waar ‘n lid van die moderamen van ‘n sinode of ‘n lid van ‘n tydelike en/of ‘n permanente kommissie van ‘n sinode of ‘n amptenaar van die kerkkantoor a.g.v. sy/haar ampspligte betrokke raak by gemeenregtelike sake of ‘n hofgeding; en beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die Kom­missie mag gee, as deel van hierdie lasgewing.
 9. ondersteun ouderlingerade met advies betreffende tugondersoeke teen plaaslike ampsdraers sodat prosedure-foute uitgeskakel kan word.
 10. se hulp moet ingeroep word deur ouderlingerade, wat die eerste ondersoek na substansie doen in die hantering van klagtes volgens Kerkorde Artikel 56.  Eweso, geld dit indien die ring op grond van `n beswaar deur die klaer die eerste ondersoek moet doen en daarna ook gedurende die gesamentlike ondersoek deur die ring en ouderlingeraad.
 11. se bystand en ook die van `n tweede ring (volgens die beginsel in Artikel 55.4 vasgestel) moet ingeroep word deur die ring indien daar, ten spyte van die voorsorgmaatreëls in punte 9 en 10 getref, nog steeds `n appèl weens `n prosedure-fout (na bewering en gemotiveerd) geloods word.
TOP