Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Kerkleer en Christelike Etiek (KKCE)

 

1.  Die Kommissie bestudeer, doen uitvoerige navorsing en doen aanbevelings aan die sinode na aanleiding van

    • beskrywingspunte, briewe, besluite van sinodes en ander dokumente wat betrekking het op
    • die belydenisskrifte, leerstellinge, etiese, morele en ander aktuele sake wat op ‘n kerkordelike wyse na die Kommissie verwys is.

2.  Die Kommissie skakel ten nouste met die KKS waar be­sinning ook kerkregtelike implikasies het.

3.  Die Kommissie kan die dosente in OT, NT, Dogmatiek en Chris­telike Etiek nader om advies te lewer.

4.  Die Kommissie beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die Kommissie mag gee, as deel van hierdie las­gewing. Sorg moet gedra word dat sulke opdragte nie op die terrein van ander kommissies tuishoort nie.

5. Die Kommissie lewer tussen sinodesittings waar nodig tydige kommentaar op sake van aktuele belang wat ter sprake kom. Dit word aan die SKK voorgelê as aanbevelings met die oog op die moontlike uitreik van verklarings. Die KKCE rapporteer daaroor aan die volgende sinode.

 

Studiestukke van die KKCE:

Genadedood 

 

TOP