Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Kerkargief (KKA)

 

Die Kommissie

  1. versamel en bewaar alle argiefmateriaal. Vir die groot ver­antwoordelikheid en taak van die bewaring van alle argief­ma­te­riaal in gemeentelike, rings- en sinodale verband, is kerklike lig­game (kerkraad, ring, sinode en sinodale kommissies) die eerste bron van hulp. Die skribas van die kerkrade, ringe, sinodes en sinodale kommissies het as deel van hulle opdrag dat hulle die verantwoordelike persone vir versameling van argief­ma­teriaal en skakelpersone met die Kommissie vir die Kerkargief is;
  2. stel ‘n behoorlike indeksstelsel op wat die argiefstukke vir navorsers toeganklik maak;
  3. reël die toegang tot en gebruik van argiefmateriaal op so ‘n wyse dat dit nie verlore of beskadig raak nie;
  4. reël dat foto’s en video’s by geskiedkundige geleenthede ge­neem word en dat dit in die argief opgeneem word;
  5. beywer hom vir die instandhouding van die veilige en brandvaste berg­plek vir argiefmateriaal;
  6. skakel voortdurend met ringe, kerkrade en permanente kom­mis­sies met die oog op ‘n argiefbewustheid;
  7. reël by geleentheid uitstallings en bekendstellings bv. tydens by­eenkomste waar predikante of kommissies byeen is;
  8. hou rekord van versoeke wat aan kerkrade en ringe gerig is, en volg korrespondensie op indien nodig;
  9. beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die Kom­missie mag gee, as deel van hierdie lasgewing.
TOP