Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Jeug en Verbondsonderrig (KJV)

 

Die Kommissie

  1. is verantwoordelik vir die opstel van handboeke vir ver­bondsonderrig;
  2. adviseer kerkrade via sinodes t.o.v. registers, kaartstelsels en diplomas wat by verbondsonderrig gebruik kan word; ook t.o.v. toerusting van verbondsonderrigonderwysers, hand­lei­dings vir onderwysers, ens (*);
  3. sorg vir die opstel van belydenisafleggingskaarte, ver­bonds­on­derrigdiplomas, -registers, -kaarte, -seëls, ens. wat kerk­rade mag benodig;
  4. adviseer sinodes op versoek van kerkrade t.o.v. ge­meen­skaplike aangeleenthede (*);
  5. voorsien die SKK van wenke m.b.t. vrae oor die jeug wat in die gemeentelike verslagvorm opgeneem kan word;
  6. voorsien plaaslike gemeentes van praktiese riglyne ten op­sigte van die organisering van die jeug in die gemeente;
  7. mag van medewerkers gebruik maak;

*Punte 2 en 4 is adviese en moet nie as voorskrifte beskou word nie.

TOP