Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Formuliere en Liturgie (KFL)

 

Die Kommissie

  1. dra sorg vir die opstel van ‘n Erediensboek soos deur die sinodes goedgekeur en behartig alle gewysigde en ongewysigde her­drukke;
  2. bestudeer alle besware teen en beskrywingspunte oor die litur­gie en formuliere met die oog op advies aan die volgende sinode;
  3. beskou ad hoc-opdragte wat sinodes van tyd tot tyd aan die Kom­missie mag gee, as deel van hierdie lasgewing.

(Die Kommissie bestaan voort totdat sy opdrag voltooi is.)

TOP