Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie (GKK)

 

1  SINODALE BESLUIT

(Sinode 2001, Sakelys bl. 45–46, pt. 3.6.2, Handelinge bl. 445 pt. 3.6.2)

Die Sinode besluit om:

 1. die RKA (die regspersoon) te ontbind volgens pt. 5.9 van die Konstitusie van die RKA;
 2. kragtens die bevoegdheid in pt. 5.9 van die Konstitusie van die RKA aan die sinode verleen, soos in die woorde vervat “tensy die sinode anders besluit” vir die plaaslike kerke in kerkverband gesamentlik ’n gemeenregtelike regspersoon in die lewe te roep om regshandelinge aan te gaan en ge­meenskaplike eiendomme te beheer en wel die per­ma­nente Gemeenskaplike Kerkkantoor (GK);
 3. ’n sinodale gemeenskaplike kerkkantoorkommissie te benoem, wat belas word met die hantering en uitvoering van die funksies van die gemeenregtelike regspersoon.

 

2. BATES

 1. Die Gemeenskaplike Kerkkantoor word kragtens die sinodale besluit (pte. 1.1 en 1.2) gemagtig om alle eiendom van die Afrikaanse Protestantse kerke in sinodale verband wat tans in die naam van die Raad vir Kerkadministrasie (RKA) gevestig is by wyse van art. 93 van Wet 47 van 1937, in die naam van die Ge­meenskaplike Kerkkantoor te vestig ooreenkomstig Art. 65 van die Kerkorde. Sodanige her­ves­tiging is nie ’n oordrag van eiendomsreg nie, maar ’n blote hervestiging van die eiendom in die naam van die Gemeenskaplike Kerkkantoor.
 2. Die Gemeenskaplike Kerkkantoor het geen reg of aanspraak om met die eiendom, roerend sowel as on­roerend, van ’n betrokke plaaslike kerk (gemeente) te handel nie.
 3. Alle roerende en onroerende bates wat deur die Ge­meenskaplike Kerkkantoor verkry en beheer word, is die eiendom van die Gemeenskaplike Kerk­kantoor, en vaste eiendom word in die naam van die Gemeenskaplike Kerkkantoor van die Afrikaanse Protestantse kerke geregistreer.

 

3. REGSPERSOON

Die Gemeenskaplike Kerkkantoor

 1. is ’n regspersoon met samestelling, regte, be­voegdhede, verpligtinge en funksies as regspersoon deur die sinode benoem en kan dagvaar en ge­dagvaar word in sy naam;
 2. het die bevoegdheid om regte en verpligtinge te hê, te verwerf, te vervreem of oor te dra;
 3. mag geen bates van die Gemeenskaplike Kerk­kantoor op enige wyse hoegenaamd onder lede van die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie (GKK – kyk pt. 5) of werknemers verdeel nie en dit mag alleen vir die bevordering van die doelstellings en uit­voering van die funksies daarvan aangewend word, met behoud van die bepaling van pt. 3.5 hieronder;
 4. het as die domicilium citandi et executandi van die Gemeenskaplike Kerkkantoor Brooksstraat 109, Brooklyn, Pretoria;
 5. kan deur ’n besluit van ’n sinode van die Afrikaanse Protestantse kerke in kerkverband deur ’n ander gemeenregtelike regspersoon vervang word.

 

4. DOELSTELLINGS

Die doelstellings van die (Permanente) Gemeen­skaplike Kerkkantoor is:

 1. die administrasie van gemeenskaplike en gesa­ment­like bates en fondse onder sy beheer;
 2. die verlening van finansiële en administratiewe hulp en bystand met die behartiging en/of afhandeling van op­dragte en funksies van kommissies deur die sinode benoem, indien daartoe versoek;
 3. die verkryging en reëling van groeps- en ander ver­se­kering/assuransie (byvoorbeeld bates, eiendom­me, personeel, predikante, openbare aanspreek­likheid, ongevalle) en medies en pensioen (perso­neel en predikante);
 4. die veilige bewaring van alle tersaaklike doku­mentasie in ’n brandkluis of beste wyse;
 5. die funksionering as fondsinsamelingsorganisasie wan­­neer en soos deur die staatsowerheid goed­gekeur;
 6. die uitvoering van sodanige verpligtinge en opdragte as wat periodiek deur die sinode aan die Gemeenskaplike Kerkkantoor opgedra word.

 

5. GEMEENSKAPLIKE KERKKANTOORKOMMISSIE (GKK)

 1. Sinodale besluit (kyk pt. 1)

Die sinode benoem die Gemeenskaplike Kerk­kan­toor­kom­missie (GKK) wat belas is met die hantering en funk­sies van die Gemeenskaplike Kerkkantoor, (GK).

 1. Samestelling

Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie (GKK) word soos volg saamgestel:

 • vier ouderlinge, plus sekundi; deur die sinode verkies;
 • een lid, met sekundus, uit elk van die volgende sinodale kommissies uit eie geledere benoem: die Sentrale Kerkekommissie (SKK) en die Kommissie vir Kerkregtelike Sake (KKS);
 • die rektor van die Afrikaanse Protestantse Akademie of sy verteenwoordiger;
 • die direkteur, administrateur en rekenmeester van die kerkkantoorpersoneel dien in adviserende hoedanigheid.

 

5.3 Dagbestuur

Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie kan ’n Dagbestuur benoem indien nodig, wat uit die voorsitter, ondervoorsitter en die Direkteur van die Kerkkantoor of sy verteenwoordiger, as skriba, bestaan.

 

5.4 Eiendomskomitee

Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie kan uit eie geledere ’n Eiendomskomitee benoem, wat uit hoogstens drie lede bestaan, wat opdragte van die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie ontvang. Die Eiendomskomitee kies sy eie voorsitter.

 

5.5 Verantwoording

Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie is aan die sinode verantwoordelik ten opsigte van sy lasgewing en pt. 5.1.

 

5.6 Lasgewing

 1. Eiendomme, goedere en fondse deur die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie verkry en fondse onder beheer van die Gemeenskaplike Kerkkantoor word deur die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie geadministreer;
 2. Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie is belas en bevoeg om enige regshandeling wat met die betrokke bates verband hou, te verrig, onder meer: * om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkry deur skenking, erflating, aankoop, huur of op enige ander wyse; * om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar; * om gelde onder sy beheer te belê, onder meer in aandele, skuldbriewe, staats- of munisipale effekte, by geregistreerde finansiële instellings, of uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goed dink én, om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel.
 3. In alle regsgedinge of in dispute oor eiendomme, goedere en fondse, sonder bepaalde lasgewing, tree die GKK op ná raadpleging van die Kommissie vir Kerkregtelike Sake (KKS).
 4. Ten einde sy opdrag uit te voer, word alle stukke deur twee lede van die Gemeenskaplike Kerkkan­toor­kom­missie onderteken soos deur die Gemeenskaplike Kerk­kantoorkommissie daartoe gemagtig.
 5. Die GKK oefen toesig en beheer uit oor die Sentrale Kerk­kantoor, personeel, eiendomme, geboue, toe­rus­ting, terreine en fondse onder sy beheer geplaas; oor alle werksaamhede aan hom opgedra, met verant­woor­ding aan die sinode.
 6. Die GKK kan, sonder om van sy oorspronklike be­voegdhede en verantwoordelikhede afstand te doen, van die bevoegdhede en verpligtinge in pt. 5.6.5 ver­meld, volgens eie diskresie aan die volgende delegeer: * die Direkteur en personeel, met medewete en ná raadpleging van die Direkteur; * subkomitees en ad hoc-komitees uit sy geledere be­noem.
 7. Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie: * stel ’n amptenaar (Direkteur) as die hoofamptenaar vir kerkadministrasie aan met oorhoofse en interne beheer; * stel sodanige ander personeellede aan soos benodig word en waar nodig in oorleg met betrokke sinodale kommissies of die Afrikaanse Protestantse Akademie, in lg. geval op voorwaarde dat die Raad van die Afri­kaan­se Protestantse Akademie dit onder voorskrif van die Onderwyswet kan handhaaf; *skep sodanige poste soos wat periodiek nodig word en ooreenkomstig beskikbare fondse; stel die verant­woor­delikhede en werkopdragte van die verskillende poste vas volgens die vereistes en met inagneming van landswette; * stel die diensvoorwaardes, salarisse en ander diens­voordele van die personeel volgens die poste, wat beklee word, vas en hersien dit, wanneer relevant en no­dig in oorleg met die betrokke sinodale kommissies en die Afrikaanse Protestantse Akademie; * neem ’n getrouheidswaarborgpolis uit ter versekering van aanspreeklikheid vir verliese wat uit hantering van fondse deur die personeel mag voortspruit. Die koste daar­aan verbonde word uit die fondse van die Gemeenskaplike Kerkkantoor vereffen.
 8. Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie
 • beheer en administreer alle gelde en fondse deur die sinode onder sy beheer geplaas;
 • vorder sodanige gelde in soos wat kragtens besluite van die sinode deur die kerke in kerkverband verskuldig is;
 • belê fondse onder sy administrasie en beheer ooreen­komstig advies van beleggingsdeskundiges;
 • kanaliseer alle fondse wat deur die sinode volgens be­groting aan permanente kommissies toegewys is;
 • open sodanige bankrekeninge wat hy in sy diskresie nodig ag;
 • gaan sodanige uitgawes aan wat vir die behoorlike uitvoering van die doelstellings en funksies van die (Permanente) Gemeenskaplike Kerkkantoor nodig is;
 • dra sorg dat die boeke jaarliks deur ’n geoktrooieerde rekenmeester geouditeer word;
 • neem kennis van die maandelikse inbetalings van gemeentes en voer alle sinodale besluite daaromtrent uit;
 • lê aan elke sinode ’n begroting voor ná oorleg met sinodale kommissies met inagneming van sinodale inkomste en uitgawes, vergeleke met vorige begrotings;
 • kontroleer begrotingsuitgawes deur alle per­ma­nente sinodale kommissies en waarsku betyds teen moontlike oorbesteding;
 • adviseer sinodes ten opsigte van riglyne vir sino­dale begrotings (kyk besluite van sinode 1988);
 • beplan en implementeer dokumentasie wat nodig is vir die vlot hantering van sinodale fondse;
 • hersien jaarliks die traktementskaal van predikante, wat as riglyne aan kerkrade deurgegee word;
 • hersien periodiek soos nodig die reiskostetariewe, besluit oor die tarief vir die sinodale kommissies en doen aanbevelings aan ringe en kerkrade;
 • kan, wanneer nodig, ’n kundige persoon/persone ad hoc koöpteer met adviserende stem;
 • voer ad hoc-opdragte van sinodes uit.
TOP