Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Algemene bepalings en lasgewing

LASGEWING VAN PERMANENTE SINODALE KOMMISSIES

 

A  ALGEMENE BEPALINGS

 

1.  Opdraggewer

Die Kommissie ontvang slegs opdragte van ‘n sinode van die AP Kerk.

Die sinode bepaal die grootte van die Kommissie en benoem lede met sekundi.

 

2.  Samestelling

Sinodale kommissies word

 1. saamgestel uit afgevaardigdes na die sinode.
 2. wat die leraars betref, saamgestel uit nie-geëmeriteerde leraars van die AP Kerke.
 3. Ouderlinge, wie se ampstermyn in gemeentes verstryk, dien tot en met die volgende sinode.
 4. Die Kommissie mag kundige lede koöpteer om in ad­vi­srende hoedanigheid die Kommissie van advies te bedien.

 

3. Advies

Die Kommissie mag advies aanbied aan ander kommissies, kerkrade, ringe of lidmate indien daartoe versoek. Sodanige advies sal egter altyd aanbevelings wees en mag nooit as voorskrifte aangedui of aanvaar word nie.

Wanneer die Kommissie ‘n advies oor ‘n saak lewer waaroor geen sinode van die AP Kerk nog uitspraak gelewer het nie, moet die Kommissie dit duidelik in sy advies vermeld.

Die Kommissie mag nie oor sodanige saak standpunt namens die AP Kerk stel nie. Slegs ‘n sinode van die AP Kerk kan uitsprake namens die AP Kerk doen.

Die Kommissie mag wel bestaande standpunte van sinodes deurgee.

 

4.  Interpretasie

Die Kommissie het die reg om sinodebesluite oor sake ra­ken­de die terrein van die Kommissie te interpreteer en so­danige interpretasie as advies te gee, met dien verstande dat slegs ‘n sinode van die AP Kerk vorige besluite ge­saghebbend en finaal mag interpreteer of wysig of herroep.

 

5.  Binding

Die Kommissie is gebind aan

 • die Woord van God;
 • die Belydenisskrifte (Kerkorde Artikel 1);
 • die Kerkorde; en
 • vorige sinodebesluite.

 

6.  Rapport

Die Kommissie word deur ‘n sinode van die AP Kerk saam­gestel en moet gevolglik van al sy werksaamhede aan die volgende sinode skriftelik rapport lewer.

Hierdie rapport moet die sinodale riglyne vir rapportering volg. Dit sal gevolglik ‘n begroting en konsep-lasgewing vir die te-benoemde kommissie bevat.

Die Kommissie rapporteer nie aan ‘n ander kommissie nie en is nie bevoeg om as regter tussen kommissies op te tree nie.

 

7.  Openbare optrede

Die Kommissie mag homself nie aandien as die “AP Kerk” of as “Sinode” nie. Die Kommissie kan nooit as ‘n sinode tus­sen verskillende sinodes funksioneer nie.

Indien dit nodig en gewens mag wees, mag die Kommissie standpunte van die sinodes oor sy werksterrein in die open­baar (oor die radio, TV en die pers), via die kommissie wat die mandaat van ‘n sinode daartoe het, stel.

Die Kommissie rapporteer aan die volgende sinode oor genoem­de openbare optrede.

 

8.  Beskrywingspunte

Beskrywingspunte vir ‘n sinode wat op die terrein van die Kommissie val, word voor die sinode deur die Kommissie be­studeer sodat die Kommissie se aanbevelings saam met die beskrywingspunte op die sinode kan dien.

Die Kommissie moet hom daarvan vergewis of die vorige sinodes van die AP Kerk reeds besluite geneem het wat die beskrywingspunte raak.

Indien die Kommissie oordeel dat ‘n beskrywingspunt by ‘n ander kommissie tuishoort, verwys hy dit direk na daardie kom­­missie en rapporteer aan die volgende sinode oor die ver­­wysing. Sorg moet gedra word dat sodanige beskry­wingspunte wel op die volgende sinode aandag geniet.

 

9.  Indeks

Die Kommissie stel ‘n indeks van alle sinodebesluite op wat op sy terrein val en bring die indeks jaarliks op datum.

Die indeks vorm nie deel van sy rapport aan die sinode nie, maar moet wel deur die Kommissie vir die sinode beskikbaar gehou word.

 

10.  Sakelys van die Kommissie

Die Kommissie hanteer slegs sake wat op sy terrein val en waar­toe hy van ‘n sinode volmag ontvang het.

 

11.  Toegang van die Kommissie tot kerkrade en tot ander sinodale kommissies

Die Kommissie skakel met die plaaslike kerkraad (m.a.w. nie direk met die gemeentes nie) indien hy dit nodig ag in die uit­voering van sy opdrag en dan wel d.m.v. die Direkteur van Kerk­administrasie.

 

B  ALGEMENE LASGEWING

 

Die Kommissie

 1. word deur die persoon wat deur die sinode as sameroeper aan­gewys is, byeengeroep tydens die sinode, met die oog op die verkiesing van ‘n voorsitter, ondervoorsitter, skriba en ander funk­sio­na­risse wat die Kommissie nodig mag ag;
 2. besorg op sy eerste vergadering ‘n kopie van sy eie las­gewing aan elke lid van die Kommissie en dra sorg dat elke lid met die inhoud daarvan vertroud is;
 3. vergader minstens een keer per jaar;
 4. roep ‘n secundus-lid op as daar ‘n vakature ontstaan;
 5. hou notule van al sy vergaderings;
 6. doen by die sinode aanbevelings oor wysigings van hierdie las­gewing;
 7. moet hulle argivalia aan die argief besorg vir bewaring en al­ge­mene gebruik.
 8. Die uitgaande kommissie moet sorg dat alle dokumentasie tydens die sinode oorgegee word aan die nuwe kommissie.
TOP